چرا خدا دعاهایم را مستجاب نمی کند؟

چرا خدا دعاهایم را مستجاب نمی کند؟ 

سوال:

وچندین سال است خدا را صدا می زنم پس کجاست؟؟؟ماه رمضان ماه استجابت دعا است پس چرا نیست؟ خدا گفته: صدایم کنید تا جوابتان دهم چقدر و چند سال؟
 

پاسخ:

در روز جمعهآ­ای حضرت علی (ع) خطبه بلیغی بیان فرمود. در پایان این خطبه فرمود: ای مردم هفت مصیبت بزرگ وجود دارد که از آنها باید به خدا پناه برد. از دانشمند گمراه، از عابد خسته، از مؤمن گمراه، از ثروتمند ورشکسته، از عزیز خوار شده و از فقیری که مریض گشته است، باید به خداوند پناه برد. در این هنگام مردی برخاست و گفت: راست میآ­گویی. ای امیرالمؤمنین تو قبله ما هستی هنگامی که به بیآ­راهه میآ­رویم و تو نور هستی آن زمان آ­که در تاریکی قرار میآ­گیریم. ولی از تو درباره این سخن خدا میآ­پرسم که فرمود: آ«مرا بخوانید تا خواسته شما را بر آورده سازمآ» چه شده است که ما خدا را میآ­خوانیم، ولی جواب داده نمیآ­شود؟! حضرت فرمود: همانا قلبآ­های شما با هشت خصلت خیانت کرد.
نخست این که شما خدا را شناختید، ولی حقش را همانآ­گونه که واجب کرده است، ادا نکردید. از این رو این شناخت برای شما سودی نداشت.
دوم این که شما به فرستاده خدا ایمان آوردید، ولی به روش و سیره وی عامل نبودید و شریعت وی را از بین بردید. پس فایده ایمان شما چیست؟!
سوم این که شما قران را خواندید، ولی آن را به کار نبستید. گفتید چشم اطاعت می کنیم، ولی مخالفت کردید.
چهارم این که گفتید از آتش جهنم میآ­ترسید، ولی هر لحظه با انجام گناهان به آن نزدیک شدید. پس ترس شما کجاست؟!
پنجم این که گفتید مشتاق بهشت هستید و حال آن که هر لحظه کاری میآ­کنید که شما را از آن دور میآ­سازد. پس اشتیاق شما کجاست؟!
و ششم این که از نعمت های الاهی بهرهآ­مند میآ­شوید، ولی شکر آنها را به جای نمیآ­آورید.
هفتم این که خداوند به شما فرمان داد با شیطان دشمنی کنید و فرمود: آ«همانا شیطان دشمن شماست پس او را دشمن خود بدانیدآ» ولی شما بدون مخالفت با او دوستی کردید.
هشتم این که تنها عیوب مردم را میآ­بینید و از عیبآ­های خویش غافل هستید. شما در حالی که خود به سرزنش کردن سزاوارترید، دیگران را ملامت میآ­کنید. با این اوصاف کدام دعای شما مستجاب شود؟! شما درها و راهآ­های دعا را به روی خود بستهآ­اید از خدا پروا داشته باشید و کارهایتان را درست کنید و باطن خویش را خالص سازید و امر به معروف و نهی از منکر کنید تا خداوند دعاهای شما را مستجاب کند.آ»[1]
در متون دینی ما دعا عبادت و حتی مغز آن معرفی شده است. اگر در احکام عملی اسلام دقت شود میآ­بینیم که اکثر آنها مشتمل بر دعاهای فراوانی است. خداوند در قرآن بارها انسان را به دعا کردن فرا میآ­خواند.
از جمله میآ­فرماید: آ«مرا بخوانید تا خواسته شما را بر آورده سازمآ»[2] یا این که میآ­فرماید: آ«اگر بندگانم از من بخواهند من به آنها نزدیک هستم و به دعای دعا کننده پاسخ میآ­دهم هنگامی که مرا صدا کند، پس از من بخواهید و به من ایمان بیاورید. باشد که هدایت یابیدآ»[3]
دعا اتصال قطره به دریاست. صرف همین ارتباط خودش ارزشمند و اجابت خدا است. چرا که خیلیآ­ها توفیق همین اتصال را نیز ندارند. همین که انسان به یاد خدا میآ­افتد و از او می خواهد و به او پناهنده می شود و خود را به درگاه او میآ­اندازد، عنایت خداست و انسان باید از این بابت سپاسگزار خدای سبحان باشد. خدا میآ­فرماید: آ«مرا یاد کنید تا شما را یاد کنمآ» یاد کردن ما هیچ سودی برای خدا ندارد. هم یادکردن ما و هم یاد کردن خدا، تنها برای ما سودمند است.
دعا آداب و شرایطی دارد که باید با رعایت همه آنها دعا صورت پذیرد. در خطبه حضرت علی (ع) که پیش از این گذشت به بسیاری از شرائط و آداب دعا اشاره شده است. گروهی نزد امام صادق (ع) آمدند و عرض کردند: ما دعا میآ­کنیم، ولی مستجاب نمی شود؟! امام (ع) فرمود: آ«زیرا شما کسی را که به وی معرفت ندارید ، میآ­خوانیدآ»[4] در حدیثی از امام علی(ع) شناخت مسؤول (خدا) از شرایط دعا معرفی شده است.[5]
گاهی از خدا چیزی را می خواهیم که به ضرر ماست؛ مانند بچهآ­ای که به علت نادانی چیزی از مادرش میآ­خواهد که به ضررش است. دراین موقع اگر مادر خواسته ی فرزندش را برآورده سازد، به او ظلم کرده است. در این هنگام هر چند ممکن است، بچه از دست مادرش ناراحت شود، ولی این به نفع خود فرزند است. پیامبر اکرم (ص) میآ­فرماید: آ«ای بندگان خدا شما مانند مریض هستید و خداوند مانند طبیب. صلاح بیمار در آن چیزی است که طبیب میآ­داند و تدبیر میآ­کند نه در آن چه که مریض میآ­خواهد آگاه باشید و کارهای خود را به خدا بسپارید تا رستگار شوید.آ»[6] یا تنها نفع خود را در این دعا میآ­بینیم و غافل هستیم از این که اجابت این دعا ممکن است به ضرر دیگران تمام شود. خیلی وقت هم دعایمان مستجاب میآ­گردد، ولی خود متوجه نیستیم. یا در اجابت دعا عجله داریم انتظار داریم همین که دعا تمام شد، مستجاب گردد. در روایت آمده است که دعای موسی و هارون (ع ) در مورد فرعون چهل سال طول کشید تا مستجاب شود.[7]
گاهی اجابت نشدن دعا خودش لطف خداست تا بیشتر توفیق صحبت کردن با خدا را داشته باشیم. امام رضا (ع) میآ­فرماید: آ«همانا خداوند اجابت دعای مؤمن را به تأخیر می اندازد؛ زیرا دوست دارد بیشتر صدای بندهآ­اش را بشنود ولی دعای منافق را زود جواب میآ­دهد؛ زیرا دوست ندارد صدای او را بشنود.آ»[8]
یک لحظه نگاه و توجه خدا به تمام عالم و آن چه در آن است میآ­ارزد. نباید پذیرایی صاحب خانه ما را از خود صاحب خانه محروم کند. آ«چون که صد آمد نود هم پیش ماستآ» اگر خود خدا را به دست آوردیم به همه چیز دست یافتهآ­ایم.
پس اگر خیال کردیم که خدا دعای ما را اجابت نکرده است، نباید ناامید بشویم و از رحمت الاهی مأیوس گردیم. ناامیدی از رحمت الاهی از بزرگآ­ترین گناهان شمرده میآ­شود.خداوند میآ­فرماید: آ«ای بندگان من که از خودتان غافل شدید از رحمت خداوند ناامید نشوید. همانا خداوند همه گناهان را میآ­بخشد؛ زیرا او بخشنده و مهربان است.آ»[9]
مهمآ­ترین مانع در سر راه اجابت دعا گناه است. امام علی (ع) در دعای کمیل به خدا عرض میآ­کند : پروردگارا! گناهانی که دعا را محبوس می کند ببخش. بیآ­ادبی و بیآ­حیایی است، اگر ما نافرمانی خدا کنیم بعد از او چیزی بخواهیم و توقع داشته باشیم که خدا با گشادهآ­رویی به خواسته ما جواب مثبت دهد.
گناه به تدریج یقین انسان را به خدا و پیامبر کم میآ­کند و سبب میآ­شود که انسان خدا و آیات او را تکذیب کند. قرآن میآ­فرماید: آ« عاقبت کسانی که گناه کردند این شد که آیات خدا را تکذیب کردند و آنها را مسخره نمودند.آ»[10] و بر عکس ، عبادت یقینآ­آور است آ«پروردگارت را عبادت کن تا یقین به سوی تو آید.آ»[11]
دعا اظهار نیاز عبد به درگاه بیآ­نیاز است. درست است خداوند کریم است، ولی در عین حال حکیم نیز است. جود و کرم خداوند از حکمت او تجاوز نمیآ­کند. خداوند بخیل نیست او بر طبق حکمت خود به خواسته بندهآ­اش پاسخ میآ­دهد نه بر دلخواه عبدش.
خداوند میآ­فرماید: آ«اگر خداوند به دلخواه انسانآ­ها رفتار میآ­کرد، آسمان و زمین و آن چه در آنهاست نابود میآ­شدند.آ»[12] و نیز میآ­فرماید: آ«ای بندگان من از دستورهای من اطاعت کنید و به من یاد ندهید که چه چیز برای شما خوب است من خود بهتر از شما میآ­دانم و من نسبت به بر آورده ساختن مصالح شما بخیل نیستمآ»[13] انسان باید به وظیفه خود عمل کند خدا کار خود را بهتر می داند.
آ«ز هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر استآ» خداوند متعال میآ­فرماید: آ«همانا کسانی که گفتند پروردگارمان خداست سپس استقامت کردند (بر سر حرف خود ایستادند و پافشاری کردند) فرشتگان را بر آنان نازل میآ­کنیم که نترسید و ناراحت نباشید. بشارت باد بر شما بهشتی که به آن وعده داده شدهآ­اید.آ»[14]

------------ --------- --------- --------- ---
[1] - مستدرک الوسائل، ج 5، ص 269.
[2] - غافر،60.
[3] - بقره ، 186.
[4] - مستدرک الوسائل، ج 5، ص 191.
[5] - ارشاد القلوب، ج 1، ص 149.
[6] - همان، ص 153.
[7] - مستدرک الوسائل، ج 5، ص 192.
[8] - همان، ص 194.
[9] - زمر، 53.
[10] - روم،10.
[11] - حجر،99.
[12] - مؤمنون،71.
[13] - ارشاد القلوب، ج 1، ص 152.
[14] - فصلت،30.

/ 0 نظر / 39 بازدید