در سوگ شهادت شهیدان

رفتند عاشقان خدا از دیار ما از حد خود گذشت غم بی شمار ما دل هایمان به همره این کاروان برفت در ره بماند دیده امیدوار ما یک عده یافتند مقصد و مقصود خویش واحسرتا به سر نرسید انتظار ما عمری پی وصال دویدیم و عاقبت اندر فراق سوخت دل داغدار ما یاران زقید و بند علایق رها شدند ماندیم و خاطرات کهن در کنار ما افسوس روزگار شهادت به سر رسید سوز و گداز و آه و فغان شد نثار ما دیگر تمام قافله ها کوچ کرده اند برجای مانده است تن زخمدار ما

/ 0 نظر / 26 بازدید