آموختن چیزی که آموختم

آموختم...

آموختم: عشق مرکب حرکت استنه مقصد حرکت. 
آموختم: این عشق است که زخم ها را شفا می دهد. نهزمان.

آموختم: بهترین کلاس درس دنیا کلاسی است که زیر پای خلاق ترینفرد‌‌ یعنی خالق یکتاست.
آموختم: مهم بودن خوب است. ولی خوب بودن از آنمهمتر است.
آموختم: تنها اتفاقات کوچک زندگی است که زندگی را تماشایی میکند.

آموختم:
خدوند متعال همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چطورمی شودکه من همه چیز ر ادر یک روز به دست آورم.

آموختم: چشم پوشی از حقایق آن ها راتغییر نمی دهد.
آموختم: در جست و جوی محبت و خوشبختی زمانی برای تلف کردنوجود ندارد.
آموختم: اگر در ابتدا موفق نشدم با شیوه ای جدیدتر دوباره بکوشم.
آموختم: موفقیت یک تعریف دارد، باور داشتن موفقیت.
آموختم: تنها فردی که مرا شاد می کند کسی است که می گوید، تو مرا شاد کردی.
آموختم: گاهی مهربان بودن، بسیار مهمتر از درست بودن است.

آموختم: هرگز نباید به هدیه ایکه از طرف کودکی داده می شود نه گفت.
آموختم: در آغوش گرفتن کودکی که به خوابرفته، یکی از آرامش بخش ترین حس های دنیا را درون آدمی بیدار می کند.
آموختم: زندگی مثل طاقه پارچه است. هر چه به انتهای آن نزدیک تر می شوی سریع تر میگذرد.
آموختم: باید شکرگزار باشیم که خدا هر آن چه می طلبیم را به ما نمیدهد.
آموختم: وقتی نوزادی انگشت کوچکم را در مشت کوچکش می گیرد. در واقعما را به اسارت زندگی می کشد.
آموختم: هر چه زمان کمتری دآشته باشیم کارهایبیشتری انجام می دهیم.
آموختم: همیشه برای کسی که به هیچ عنوان قادر به کمکشنیستم، دعا کنم.
آموختم: زندگی جدی است ولی ما نیاز به دوستی داریم که لحظهای با او از جدی بودن دور باشیم.

آموختم: تنها چیزی که یک شخص در زندگی می خواهد، فقطدستیست برای گرفتن دست او و قلبی برای فهمیدنش.
آموختم: لبخندارزان ترین راهی است که می توان با آن نگاه را وسعت بخشید.

آموختم: باد باچراغ خاموش کاری ندارد.
آموختم: به چیزی که دل ندارد نباید دلبست.
آموختم:
که زندگی دشوار است، اما من از او سخت ترم.
آموختم: که کوتاه ترین زمانی که من مجبور به کار هستم، بیشترین کارها و وظایف را باید انجام دهم.
آموختم: که همه می خواهند روی قله کوه زندگی کنند، اما تمام شادی ها و پیشرفت ها وقتی رخ می دهد که در حال بالا  رفتن  از کوه هستیم.
آموختم: که فرصت ها  هیچ گاه از بین نمی روند، بلکه شخص دیگری  فرصت از دست رفته  ما را تصاحب خواهد  کرد.
آموختم:  که هیچ کس در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشق  بشویم.
آموختم: که لبخند ارزان ترین راهی است که می توان توسط آن نگاه را وسعت داد.
آموختم:که نمی توانم احساسم را انتخاب  کنم، اما  می  توانم نحوه برخورد با آن را انتخاب  کنم.

و درنهایت آموخت ها،

آموختم: خوشبختی جستن آناست نه پیدا کردن آن.

/ 0 نظر / 8 بازدید