شاید من ........!!!؟؟؟؟

من چیستم؟

من کیستم؟

من هیچکس نیستم...

ـ شاید من توشه راهی اندک در کوله بار مسافری غریب

ـ شاید من پناه جیرجیرکی باشم که با جیرجیرهای مدامش

خراشی بر چهره شب می کشد

ـ شاید من برگی زرد و خشک افتاده از شاخه بی جان درختی بی نام و نشان

ـ شاید بخاری به جا مانده روی شیشه پنجره ای

ـ شاید تکه سنگی،ریگی از پیکره کوهی خاموش

ـ شاید ته مانده غذایی در پیاله ترک خورده پیرمردی دردمند

ـ شاید راهی کوتاه و دشوار بی هیچ رهگذری

ـ شاید قطره اشکی سوزان از چشمی گریان و کم سو

ـ و شاید...

و شاید یادی غبار گرفته و فراموش شده در قلب تو

/ 0 نظر / 35 بازدید