ترفند کامپیوتر

آموزشکامپیوتر

Active Desktop محدودیت تغییر در تنظیمات

با استفاده از تنظیمات این بخش از رجیستری می توانید نحوه مشاهدهو یا مخفی شدن تمام درایو ها

و یا درایو های انتخاب شده را امکان پذیر سازید

رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید

ایجاد کنید. سپس مقدار آن"NoActiveDesktopChanges" جدید با نام DWORD یک مقدار

را برابر 1 قرار دهید تا محدودیت اعمال شود

از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات سیستم را مجددا راه اندازی نمائید


Registry Settings
User Key:[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\

CurrentVersion\Policies\Explorer]

System Key:[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\

CurrentVersion\Policies\Explorer]

Value Name:NoActiveDesktopChanges

Data Type:REG_DWORD (DWORD Value)

Value Data:(0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

 

 

ترفندرجیستری

را Active Desktop با تغییر گزینه های رجیستری ویندوز می توانیدبطور انتخابی ویژگی های

در ویندوز کنترل کنید برای این کار ابتدا رجیستری را باز کنید سپسکلید را باز کنید

1جدید بر مبنای گزینه های زیر ایجاد کرده و برای محدود کردن آنمقدار DWORD یک مقدار

را وارد کنید و برای غیر فعال کردن محدودیت مقدار0 را واردکنید

غیر فعال کردن توانایی تغییر کاغذ دیواری :NoChangingWallpaper

bmp امکان انتخاب تنها فایل های :NoHTMLWallPaper

desktopمحدودیت تنظیمات مربوط به نوار ابزار :NoMovingBands

هاComponet غیر فعال کردن :NoComponents

هاComponetغیر فعال کردن توانیی حذف :NoDeletingComponents

هاComponet غیر فعال کردن امکان حذف :NoEditingComponents

هاComponet غیر فعال کردن توانایی افزودن :NoAddingComponents

از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات سیستم را مجددا راهاندازی نمائید

 

 

ترفندجدید

فعال باشه تا نیاز نباشه هر دفعه numlock خیلی وقتها شده که میخواهید وقتی ویتدوز بالا می آید

که ویندوز بالا می آید آن رو روشن کنید حالا برای اینکه این دکمهبا بالا آمدن ویندوز خود کار روشن

شود با ید به رجیستری رفته و کلید زیر را پیدا کنید

User Key : [HKEY_CURENT_USER\CONTROL PANEL\KEYBOARD]

INITIALKEYBOARDLNDICATOR باعنوان STRING سپس یک متغیر ازنوع

ایجاد کرده و مقدار آن را 2 قرار دهید سپس ویندوز را دوباره راهاندازی کنید

 

 

 

 

ترفندکامپیوتر

run پاک کردن فرامین ذخیره شده در قسمت

ایجاد کنید سپس "Persistent"جدید با نام DWORD وارد رجیستری شویدسپس یک مقدار

مقدار آن را مطابق مقادیر زیر وا

/ 0 نظر / 11 بازدید